ئاوه‌ڕێس/awerês: نفا:[ پیش][ ئاو + ئه‌+ ڕێس( ‌ڕستن)] جۆرێکه‌ له‌ جۆره‌کانی ‌ڕستنی خوری له ‌کورده‌وارییدا. به ‌دانسته‌ زۆرباریک و لووس بۆ( کر)ی تایبه‌تی ده‌یڕێسن و له ‌کاتی ڕ‌ستندا ئه‌وه‌ی  به ‌ته‌واوی بایان دابێت. ناوبه ‌ناو ده‌ستێکی ته‌ڕی پێدا ده‌هێنن.

.

.

.