ئاوه‌ژه‌نه‌/awejene: نتـ:[ هـ][ ئاو+ ئه‌+ ژه‌ن( ژه‌نین)+ ئه‌] ئاوه‌شکێنه‌، که‌لگه‌، ئاوڕێژگه‌، ئاوڕشتگه‌، مه‌بال : که‌ له‌ به‌رێکه‌ له‌پشت ئاشه‌وه‌، ئاوی لێوه‌ ده‌شکێنرێت له‌کاتێکدا که‌ ئاشه‌که‌ نجه‌وێنرێت.

.

.

.