ئاوڕوو/awřû: نتـ:[ هـ][ ئاو+ ڕوو] ئابڕوو، شه‌رم.  

ئاوڕووبردن/awřûbirdin: کتپ:[ هـ][ ئاوڕوو+بردن ] ئابڕووبردن، به‌دناوکردنی یه‌کێک، شه‌رم تکاندن.

ئاوڕووچوون/awřûĉûn: کتن:[ هـ][ ئاوڕوو+چوون ] ئابڕووچوون، ڕووسیابوون، به‌دناوبوون.  

ئاوڕووچوواندن/awřûĉûn: کتپ:[ هـ][ ئاوڕوو+چوواندن]  ئابڕووتکاندن، به‌دناوکردن.

ئاوڕووچووگ/awřûĉûg: ئانفا:[ هـ][ ئاوڕوو+ چووگ(چوون)] ئابڕووبڕاو. به‌دناو.

ئاوڕوودار/awřûdar: ئانتـ:[ هـ][ ئاوڕوو+ دار ] ئابڕوودار، به‌رێز.

ئاوڕووداری/awřûdarî: نچ:[ هـ][ ئاوڕوو+دار+ی ] ئابڕووداری، به‌رێزی.

ئاوڕوومه‌ند/awřûmend: ئانتـ: [ هـ][ ئاوڕوو + مه‌ند] ئابڕوومه‌ند، ئابڕوودار، به‌ڕێز. نیکناو.

ئاوڕوومه‌ندی/awřûmendî: نچ:[ هـ][ ئاوڕوو+ مه‌ندی] ئابڕوومه‌ندی. به‌ڕێزێتی.

.

.

.