ئاوێاری/awěarî: ن:[ رۆژک، کهـ] ئاودێری، ئاودان.  

ئاوێاریکه‌ر/awěarîker: ئانفا:[ کهـ] ئاودێریکه‌ری کێڵگه‌.  

ئاوێاری کردن/awěarî kirdin: کتپ:[ کهـ] ئاودێری کردن، ئاودان.

.

.

.

.

.

.