ئاوێتن/awětn: کتن: هاوێشتن _ هاویشتن، فڕێدان.

{

خێل و قیچه‌ یابه‌ غه‌مزه‌ بۆ نیشانه‌ی دڵ به‌ چاو 

مه‌یلی ڕاست ئاوێتنی مۆژگانی دڵ په‌ی که‌ز ده‌کا

}{نالـی}.

.

.

.