ئاڕفته‌/ařifte: ئانتـ:[ ئا+ ڕفته‌]

1-[ رۆژک، سنـ] ئاروفته‌، تێک ته‌پییو، له‌ کاربڕاو، له‌ که‌ڵک که‌وتوو. تێکدراو، ژێره‌وژوور، وێران، ڕووخاو.

2-[ كباک] ئارووده‌، بێکاره‌، خوێری، که‌فته ‌وڕه‌فته‌.

3- ته‌نراوێکه‌ که ‌چوون تان و پۆیی ده‌رکه‌تبێت.

.

.

.