ئاژنه‌/ajine: ن:[ كباک][ کەرەستە] بەردکرێش : چه‌کوشی نه‌قاری، چه‌کوشی به‌ردشکاندن.

.

.

___________________________

ئاژن/ajin: ن:[ واز][ کباک] مه‌له‌، مه‌له‌وانی کردن { ئیزۆلی}. 

ئاژنه‌/ajine: نتـ:[ واز][ کباک] ئازنه‌، مه‌له‌‌ڤانی، مه‌له‌وانی، سۆباهی(ع){ ئیزۆلی}.

ئاژنه‌به‌ر/ajineber: نتـ:[ کباک][ واز] ئا‌ڤژه‌ن، مه‌له‌وان، ئابباز،  ئاژنه‌به‌ر، مه‌له‌‌ڤان.   

ئاژنه‌به‌ری کردن/ajineberî kirdin: کتپ:[ کباک][ واز] مه‌له‌وانی کردن. 

ئاژنه‌کردن/ajine kirdin: کتپ:[ واز][ کباک] مه‌له‌وانی کرن، ئاوبازی کردن.

ئاژنه‌گه‌هـ/ajinegeh: نتـ:[ واز][ کباک][ ئاژنه‌+گه‌هـ] رێگای مه‌له‌، مه‌له‌گه‌. 

ئاژنی/ajinî: نچ:[ واز][ کباک] مه‌له‌، مه‌له‌وانی، سۆباهی.

ئاژنیکردن/ajinîkirdin: کتپ:[ واز][ کباک] مه‌له‌کردن. 

.

.

.

.