ئاژۆک/ajok: ن:

1 – پاڵنه‌رکام، زه‌بری گوڕ، گۆڕانکاری بڕی جووڵانه‌وه‌.[ ئینگـ : Impulse].

2 – پاگز.[ ئینگـ : Drive].

ئاژۆکی زاینده‌گی/ajokî zayindegî: نتـ: ئاژۆکی سێکسی، پاگزی زاینده‌گی.[ ئینگـ : Sex drive] .

.

.

.

.