ئاژۆک/ajok: ن:

1 – پاڵنه‌ر کام، زه‌بری گوڕ، گۆڕانکاری بڕی جووڵانه‌وه‌.[ ئینگـ : Impulse].

2-  پاگز.[ ئینگـ : Drive].

ئاژۆکی زاینده‌گی/ajokî zayindegî: نتـ: ئاژۆکی سێکسی، پاگزی زاینده‌گی. [ ئینگـ : Sex drive].

.

.

.

.