ئاژۆک/ajok: ن:

1 – پاڵنه‌رکام، زه‌بری گوڕ، گۆڕانکاری بڕی جووڵانه‌وه‌.[ ئینگـ: Impulse].

2 – پاگز.[ ئینگـ: Drive].

ئاژۆکی زاینده‌گی/ajokî zayindegî: نتـ: ئاژۆکی سێکسی، پاگزی زاینده‌گی.[ ئینگـ: Sex drive] .

.

.

.

.