ئاژین/ajîn: ئان:{{ ته‌ر، تر}{ ته‌رین، ترین}} 

1 – زبر  : وه‌ک بڕبه‌ندی به‌رداش، درشت، دڕن، که‌ماچ، گرنج گرنج.

2 – به‌رده‌ڵان.

.

.

_____________________

ئاژین/ajîn: ن:[ کشت] ئاژیان، ڕوان : ئاولێنانی زه‌وی، که‌شاو. به‌ردانه‌وه‌ی ئاو به‌زه‌وی دا بەڕێکی و پێکی.

::  شێلگه‌که‌ هه‌ڵبڕه‌ با ئاوه‌که‌ له‌و ده‌شته‌ با ئاژین بێت.

ئاژین بییەی/ajîn bîyey: کتن: دابەشبوونی ئاو بەو جۆرەی ووتمان. 

ئاژین کەرڎەی/ajîn kerđey: کتپ: دابەشکردنی ئاو بەو جۆرەی ووتمان

.

.

.

.