ئا‌ڤرابوون/avrabûn: کتن:[ كباک] ( مه‌د و جه‌زر).

.

.

.