_________________________________________________________________________________________________________

ئا‌ڤرنگ/avring: ن:[ كباک، زا][ ئا+ ‌ڤر ( بر)+ نگ] برینگ، ئا‌ڤرینگ.

.

.

.