__________________________________________________________________________________________________________

ئا‌ڤرینگ/avrîng: ن:[ كباک، زا][ ئا+ ‌ڤر(بر)+ ئینگ] ئاڤرنگ ،   برینگ.

.

.

.