ئا‌ڤزێمک/avzêmik: ن:[ كباک]

1 – ئاڵقه‌زوونه‌، ئاڵقه‌ی پشتێندێ

2 – مامک، قه‌وسه‌ڵه‌، لۆته‌ر، مه‌ته‌ڵه‌، هه‌ته‌ڵ، هه‌ڵـهین.  

.

ئا‌ڤزێمکی/avzěmikî ئان، نچ:

1-[ كباك] نه‌ناس، که‌سنه‌نان، نادیار، بزر، وون.

2- مامکی، قه‌وسه‌ڵه‌ی.

.

.

.