ئاڤزێم/avzěm: ن:[ كباک، زا][ ئا‌ڤ+ زێم]  به‌هاره‌کانی: کانی و سه‌رچاوه‌یه‌ک که ‌به‌هاران بژێته‌وه ‌و هاوینان وشک بکات.

.

.

_______________________________

ئا‌ڤزیم/avzîm: نتـ:[ كباک، زا][ ئا‌ڤ+ زیم] کانیه‌که‌ له‌ به‌هاردا بژێته‌وه‌و له‌ هاوین وشک بکات.

.

.

.