ئا‌ڤسیر/avsîr: نتـ: [ خوار][ كباك][ ئا‌ڤ+ سیر] شۆربای سیر.

ئا‌ڤسیرك/avsîrik: نتـ:[ خوار][ كباك][ ئا‌ڤ+ سیر+ ك]  ئا‌ڤسیر.

.

.

.