ئا‌ڤپیزا‌ڤ/avpîzav: نتـ:[ كباک] [ خوار] [ ئا‌ڤ+ پیزا‌ڤ] پیازاو، پیازاوا : چێشتی ڕۆن و پیوازو ئاو و ته‌ماته‌، شله‌ وه‌ک شۆربا ده‌خورێت.

ئا‌ڤپیڤاز/avpîvaz: نتـ:[ كباك][ خوار][ ئا‌ڤ+ پیڤاز‌] پیازاو.

ئا‌ڤپیواز/avpiywaz: نتـ:[ خوار] ئا‌ڤپیزا‌ڤ، ئا‌ڤپیڤاز.

.

.

.