ئا‌ڤژه‌ن/avjen: نتـ:[ كباک] ئابباز،  ئاژنه‌به‌ر، مه‌له‌‌ڤان، مه‌له‌وان.

 تێبینی 
    ئاپزه‌ن: āpzan له‌په‌هله‌ویی دا به‌واتای شۆر هاتووه.{ نانه‌وه‌زاده‌}

ئا‌ڤژه‌نی/avjenî: نچ: مه‌له‌وانی، سۆبایی. 

ئاڤژه‌نیکرن/avjenîkirin: کتپ: سه‌وڵی به‌له‌م لێخوڕین، سه‌وڵی که‌ڵه‌ڵه‌وانی.

.

.

.

.