ئا‌ڤگه‌/avge: نتـ:[ ئا‌ڤ+ گه‌] ئابشار، ئاوشار، ئا‌ڤرێژ، ئاورێژ، ئێور، تاف – تا‌ڤگه‌، پرژ، سۆلا‌ڤ، شۆراوه‌، شۆش، شیب، که‌ڵبه‌ز – که‌لوه‌ز. [ ئینگ : waterfall]

.

.

.