ئاگره‌مه‌لوچ /agiremeluç: نتـ:[ باڵ][ رۆژک، کرما] ته‌ش مه‌لیچ، ئاگرمه‌لیچ – مه‌لوچیک، ئایله‌مه‌ن، ڕیشۆڵه‌، ڕه‌‌شۆڵه‌، ساره‌کی به‌له‌ک، خه‌زایی.[Zoo : Sturnidae].

 

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

.

.

.

.