ئاگره‌مه‌لوچ /agiremeluč: نتـ:[ باڵ][ رۆژک، کرما]

 

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

ته‌ش مه‌لیچ، ئاگرمه‌لیچ – مه‌لوچیک، ئایله‌مه‌ن، ڕیشۆڵه‌، ڕه‌‌شۆڵه‌،  ساره‌کی به‌له‌ک، خه‌زایی.  [Zoo : Sturnidae].

.

.

.