ئاگرپاره‌/agirpare: ئانتـ:[ ئاگر + پار( پارچه ‌: له‌ت) + ئه‌] ئاته‌شپاره‌.

1- بزۆز، دڕ، شه‌رانی، هاروهاج ( منداڵ).

2- زیره‌ک، به‌کار، لێهاتوو ( گه‌وره‌ یان بچووک).

.

.

.

.

.

.