ئاگرپه‌رست/agirperst: نفا:[ ئاگر+ په‌رست( په‌رستن)] په‌یڕه‌و‌ڤانی ده‌ئێنه‌ی مه‌زدایی که ‌له ‌ئاته‌شکه‌ده‌کاندا چاوه‌دێری ئاگری یه‌تێئێڤانی ده‌که‌ن. تمـ: ئاته‌ش په‌رست بکه‌ن.

ئاگرپه‌رستن/agir perstin: کتنـ:[ ئاگر+ په‌رستن] ئاته‌ش په‌رستن.

ئاگرپه‌رستی/agirperstî: نچ:[ ئاگر+ په‌رست( په‌رستن)+ ئی] په‌رستنی ئاگر وبه‌زانینی له ‌ده‌ئێنه‌ی زه‌رده‌شتی. که‌ یه‌کێک بووه‌ له ‌چوار توخمه‌ی سه‌رێکێکه‌ی ژیان.  

.

.

.