ئاێه‌م/aěem: ن:[ کهـ] مه‌ردووم، مرۆ‌ڤ، ئایم، ئاده‌میزاد.

ئاێه‌می/aěemî: نچ:[ کهـ] ئاده‌میزادی، مرۆ‌ڤی، مه‌ردوومی.

ئاێه‌میانه‌/aěemyane: ئانتـ، ئاکتـ:[ کهـ][ ئاێەم+ یانە] ئاده‌میزادانه‌، مرۆ‌ڤانه‌، مه‌ردوومانه‌

:: کارێ ئاێه‌میانه‌س.  

ئاێه‌می کردن/aěemî kirdin: کتپ: چاکه‌کردن،  مرۆ‌ڤایه‌تی کردن

:: ئاێه‌می بکه‌ شوونمان بکره‌وه‌.

.

.

.