خشته‌کی پیتی ئا لە زمانی کوردی لەگەڵ پیتەکانی نێو زمانی کوردی چۆن زنجیرەیان بەستووە. لێرەدا دوو جۆری ئارامی و لاتینی دەخەینە ڕوو.   

A/ئا

Ab/ئاب

Ap/ئاپ

At /ئات

Ac/ئاج

Aç/ئاچ

Aĥ/ئاح

Ax/ئاخ

Ad/ئاد

Ađ/ئاڎ

Ar/ئار

Ař/ئاڕ

Az/ئاز

Aj/ئاژ

As/ئاس

Aş/ئاش

Aä/ئاع

A/ئاغ

Af/ئاف

Av/ئاڤ

Aq/ئاق

Ak/ئاک

Ag/ئاگ

Al/ئال

Aľ/ئاڵ

Am/ئام

An/ئان

Ao/ئاۆ

Aû/ئاوو

Aw/ئاو

Ah/ئاهـ

Ae/ئائە

Aê/ئاێ

Ay/ئای

.

Ađ/ئاڎ Ad/ئاد Aç/ئاچ Ac/ئاج ئاب/Ab ئا/A
Aĥ/ئاح Ah/ئاهـ Ag/ئاگ Af/ئاف Aê/ئاێ Ae/ئائە
An/ئان Am/ئام Aľ/ئاڵ Al/ئال Ak/ئاک Aj/ئاژ
Ař/ئاڕ Ar/ئار Ap/ئاپ Aq/ئاق Ap/ئاپ Ao/ئاۆ

 

.

.

.