خشته‌کی ئه‌لفای کوردی له‌ تێپی( ئا : ئـ + ـا ) وه‌.

دەستنیشان کردنی ریزبەندی ئەلفبای زمانی کوردی، بە گوێرەی ریزبەندی ئەلفەبێتی ئارامی.  

.

A/ ئا

Ab /ئاب

Ap/ئاپ

At /ئات

Ac /ئاج

Ač /ئاچ

Aĥ /ئاح

Ax /ئاخ

Ad /ئاد

Ađ /ئاڎ

Ar /ئار

Ař /ئاڕ

Az/ ئاز

Aj/ ئاژ

As /ئاس

Aš/ ئاش

Aä /ئاع

Aĝ /ئاغ

Af /ئاف

Av /ئاڤ

Aq /ئاق

Ak /ئاک

Ag /ئاگ

Al/ ئال

Aľ /ئاڵ

Am /ئام

An /ئان

Ao /ئاۆ

Aǔ /ئاوو

Aw /ئاو

Ah /ئاهـ

Aě /ئاێ

Ay/ ئای