ئزره‌و/izrew: ن:[ ل ][ نخ] سیل، ده‌رده‌‌باریكه‌، ئازاره‌ باریكه‌.

ئزره‌ودار/izrewdar: نتـ:[ ل ][ نخ ][ ئزره‌و+ دار] سیلاوی، سیلدار.

.

.

.

.