ئشکه‌نجه‌/iŝkence: ن:[ كباک، باد]  ئه‌شكه‌نجه‌.

ئشکه‌نجه‌دان/iŝkencedan: كتن:[ كباک، باد]  ئه‌شكه‌نجه‌دان.

ئشکه‌نجه‌ندایی/iŝkencenidayî: نچ:[ كباک، باد]  ئه‌شكه‌نجه‌دراو.

.

.

.

.

.

.