ئه‌جاو/ecaw: ئان:[ رۆژک، کهـ] ئابڕوو. ئه‌جاب.

.

{

هه‌ی بانووی بێ عه‌یب په‌رده‌ی ئه‌جاو هه‌ی

هه‌ی مه‌ینجه‌ی دوخت ئه‌فراسیاوه‌ هه‌ی

}{فۆڵکلۆر}.

.

ئه‌جاودار/ecawdar: ئانتـ:[ ئه‌جاو+ دار] به‌ئابڕوو، ئابڕوودار.

.

ئه‌جاوکردن/ecaw kirdin: کتپ:[ ئه‌جاو+ کردن] شه‌رم گرتن.

:: له‌خودا ئه‌جاو بگه‌.

.

.

.