ئه‌سبێست/esbêst: ن:[ کیمیـ] ئاسبێست، ئاورێشمه‌ به‌ردین، ئه‌زبێز، ئەسبەست( باد)،  به‌رده‌ئاورێشم _ به‌ردی ئاورێشم، نه‌سووته‌ : تەبەقەی فلات( تەختەی تەخت) و گەرگەر( زیکزاک).[ گر: asbestos]  

ئه‌سبێستی قورقۆشم/esbêstî qurqoŝim: نتـ:[ کیمیـ] شه‌کره‌ی قورقۆشم : ئاوێته‌یه‌کی شیرینی ژه‌هرینه‌.

.

.

.

.