ئوتاخ/utax: ن:[ ئەند][ تور][ تەلار] ژوور. وه‌تاخی نووستن.

ئوتاخی خه‌و/utaxî xew: نتـ:[ ئەند][ تور] وه‌تاخی نووستن.

.

.

.