ئیتر/îtir: ئاک، ئپ:

1 – ئیدی، ئیدیی، ئیدیکه‌، ئییکه‌، دیکه‌، هەتا دوایی، هەتەد،  هتد، هیتر. 

2 – [ ئاک] پاشان، پاشی، پاشین، له‌ پاشان، دپشت ‌ڤه‌، دوایی، دوایه‌، دۆتر، کاتێکی تر.

3 – له‌وه‌زیاتر.

:: ئیتر بۆی بڕۆ.{ پپ} : هه‌تا هه‌ره‌دوایی، هه‌تا بنه‌بان،

:: دیکه‌ و ئیتریش.

:: هیکه‌و هی تریش.

:: ئیتر به‌سه ‌{ پپ} : ئیتر واز بێنه‌و بڕۆ!.

.

.

.

.