ئیره‌ت/îret: ئان: لاواز، له‌ڕ.

ئیره‌تی/îretî: نچ:[ ئیره‌ت+ یی] لاوازیی، له‌ڕیی.

ئیره‌تی بوون /îretî bǔn: كتن:[ ( ئیره‌ت+ یی)+ بوون] لاواز بوون، له‌ڕبوون، به‌ناوداچوون.

ئیره‌تی كردن/îretîkirdin: كتپ:[ ئیره‌تی( ئیره‌ت+ یی)+ كردن] لاوازكردن، له‌ڕكردن.

.

.

.