ئیشکال/îŝkal: نچ:[ فار، ع: اشکال][ رۆژک]

دژواری : ئه‌و که‌سه‌ی کاران وه‌گران ده‌خات، ئه‌وه‌ی کۆسپ دێنێته‌ به‌رکاران.

::  ئیشکالێکی گه‌وره‌یه‌.

:: ئیشکالـی تێ خستووه‌.

ئیشکالتراش/îŝkaltiraŝ: نفا:[ع: ئیشکال+ کو: تراش( تراشین) ][ رۆژک]

ئه‌و که‌سه‌ی کاران وه‌گران ده‌خات. ئه‌وه‌ی کۆسپ دێنێته‌ به‌ر کاران .

:: ئه‌شکالتراشی وه‌ک خدری هه‌ر نابێته‌وه‌.

ئیشکالتراشی/îŝkaltiraŝî: نچ:[ع : ئیشکال+ کو : تراشی][ رۆژک] کۆسپ هێنانه‌ سه‌ر ڕێی جێکاران، ته‌گه‌ره‌تێخستن.

::  ئه‌وه‌نده‌ی ئه‌شکال تراشی کرد یه‌کجاری وازم له‌ کاره‌که‌ هێنا.