ئیف/îf: ن:

1- ئای چ باشه‌؟، ئوویف !، به‌هبه‌هـ !، په‌ک !، چ جوانه‌ !.

2- فێ، نه‌خۆشی خوداری: ئیفدار : فێدار.

ئیفت/– îfit: ن: ئوف، به‌هبه‌هـ، ئافه‌رین.