ئیلاخ/îlax: ن:[ بیا][ كباك][ تور : ییلاق : ] ئێلاخ _ ئێلاغ، ئیلاق، زەوزان _ زۆزان، کۆسار _ کۆسال، کۆسان، کوێستان _ کوێویسان، کێفسان، لەیلاخ، لەیڵاغ، هاڤینگا _ هاڤینگە، هاڤینەوار _ هاڤینەهەوار، هامنەهەوار( هـ) _هامنەهۆ، هاوینگا _ هاوینگە، هاوینگەر، هاوینەهەوار _ هاوین هەوار، هاوینەوەر، هەڤار، هەوارگەی بچووک.

ئیلاخ کەرڎەی/îlax kerđey: ن:[ هـ] چوونە زۆزان، چووینەکوێستان، هەوارلوای( هـ). 

.

.

.

.