ئیلۆك/ îlok: ن:[ باڵ][ كباك] باز، شاباز، ته‌وار، ته‌ڕلان.

.

.

.

.

.

.