ئیمکه‌/îmke: ئاک:[ کباش، ل] ئێره‌، ئیزا( شه‌به‌)، ئێرهه‌(كباک)، ‌ڤر، ‌ڤێرێ، هر، لها، جا، پێن، ئه‌گره‌، چونده‌( هـ)، ئه‌یره‌، ئێروانه‌، ئێرانه‌، ئه‌یروانه‌.