ئیکه‌/îke: ئاک، ئپ:[ له ‌( هی دیکه‌) وه‌کراوه‌ به‌( ئی دیکه‌)و پاشان ( د)ـه‌که‌ی سوواوه‌، بووه‌ به ‌( ئیکه‌)]

1 – ئیدی، ئیدیکه‌، ئییکه‌، دیکه‌، ئیتر.

{

کورد ئه‌وه‌ند کوردن به‌سه‌د شه‌یتان له‌ کوردی ناکه‌ون 

ئیکه‌ خه‌ڵقی بۆ چی بۆخۆی ده‌ردی سه‌رپه‌یدا ئه‌کا

}{کوردی}.

2 – ئه‌و ده‌می، ئه‌و ده‌مه‌ی، جا، ده‌جا، سا، ده‌سا، هه‌ینی، هه‌نگینی، هه‌نگی، هنگا‌ڤی.

.

.

.

.

.