ئێره‌ق/ěreq: ن:[ ؟ ] خڕهه‌ستاو، ڕه‌قبوو، به‌لبوو، ڕەپ.

:: ئه‌م ئه‌سپه‌ له‌ ئه‌و مایینه‌ ئێره‌قبووه‌.

:: بڕوانه‌ ئێڕه‌قی کردووه‌.

ئێره‌ق بوون/ěreq bǔn: کتن: یه‌ره‌ق بوون، به‌لبوون، هه‌ڵسان : ڕه‌قبوونی ئه‌ندامی زایه‌ندی نێریینه‌ی مرۆ‌ڤ و یه‌کسم

:: لێی ئێڕه‌ق ببوو. 

ئێره‌ق کردن/ěreqkirdin: کتپ: ڕه‌ق کردنی خڕی ووڵاخی یه‌کسم. به‌لکردن. هه‌ڵساندن.

.

.

.

.

.

.