ئێره‌ق/êreq: ن:[ ؟ ] خڕهه‌ستاو، ڕه‌قبوو، به‌لبوو، ڕەپ.

:: ئه‌م ئه‌سپه‌ له‌ ئه‌و مایینه‌ ئێره‌قبووه‌.

:: بڕوانه‌ ئێڕه‌قی کردووه‌.

ئێره‌ق بوون/êreq bûn: کتن: یه‌ره‌ق بوون، به‌لبوون، هه‌ڵسان : ڕه‌قبوونی ئه‌ندامی زایه‌ندی نێریینه‌ی مرۆ‌ڤ و یه‌کسم

:: لێی ئێڕه‌ق ببوو. 

ئێره‌قکردن/êreqkirdin: کتپ: به‌لکردن، هه‌ڵساندن : ڕه‌ق کردنی خڕی ووڵاخی یه‌کسم.

.

.

.

.