ئێزا/ěza: ن:[ رۆژک، سنـ] ئییزا، پاداشت سزای چاکه‌.

ئێزادانه‌وه‌/ězadanewe: كتن:[ رۆژک، سنـ] پاداشت دانه‌وه

‌:: خوودا ئێزات بداته‌وه‌.

.

.

.