ئێزنگ/êzing: ن:[ كباک][ ستـ : ئه‌ئێسمه‌ . پهـ : ئێسم ، ئێزم ] داری سووته‌نی بۆ سۆبه‌ و ته‌ندوور .( زا) ئه‌ئێزیمی،( هـ) هێزم ، ‌ڤز.

ئێزنگڤان/êzingvan: نتـ:[ ئێزنگ+ ‌ڤان( وان)] دارشکێن، داربر، داربره‌وه ‌(مه‌ردووم)، فزره‌خه‌ر : که‌سێکه‌ که‌ داری وشک کۆبکاته‌وه‌.

.

.

.

.