ئێزنگ/ězing: ن:[ كباک][ ستـ: ئه‌ئێسمه‌ . پهـ: ئێسم ، ئێزم ] داری سووته‌نی بۆ سۆبه‌ و ته‌ندوور .(زا) ئه‌ئێزیمی،( هـ) هێزم ، ‌ڤز.

ئێزنگڤان/ězingvan: نتـ:[ ئێزنگ+ ‌ڤان( وان)] دارشکێن، داربر، داربره‌وه ‌(مه‌ردووم)، فزره‌خه‌ر : که‌سێکه‌ که‌ داری وشک کۆبکاته‌وه‌.

.

.

.