ئێغره‌/ěğire: ن:[ کهـ][ ع التهدید، وعید].  

ئێغره‌دان/ěğiredan: کتپ:[ بع: تهدید].