– ئێنه  ¹ /êne – : پاشگر : به‌دوای وشەیەکەوە ده‌ڵکێت و ده‌یکات به‌ناوێکی دارێژراو.

  وشە  پاشگر   وشەی دارێژراو
 ڕەشک + ئێنه‌  ڕه‌شکێنه‌
 زەرد + ئێنه‌  زه‌ردێنه‌
 سپی : لێردەدا پیتی( ی)دەسوێت. + ئێنه‌  سپێنه‌
 شلک + ئێنه‌  شلکێنه‌
 نیسک + ئێنه‌  نیسکێنه‌
 ماش + ئێنه‌  ماشێنه‌

_________________________

ئێنه ² /êne: ئاک:

1 – [ كناو، سنـ] ئه‌وێ.

2 – ئه‌وڵ.

.

.

.

.