ئێنه 1‌/ěne: ئاک:[ كناو، سنـ] ئه‌وێ.

.

.

_____________________

– ئێنه 2‌/ěne – : پبـ: به‌ دوای ئاوه‌ڵناوێکه‌وه‌ ده‌ڵکێت و ده‌یکات به‌ ناو.

::  ترخێنه ‌( تر- ترش+ خێنه‌)

::  ره‌شکێنه‌  ( ڕەشک+ ئێنه‌)

::  زه‌ردێنه‌  ( زەرد+ ئێنه‌)

::  سپێنه‌ ( سپی ( ی)+ ئێنه‌)

::  شلکێنه‌ ( شلک+ ئێنه‌)

::  نیسکێنه‌ ( نیسک+ ئێنه‌)

::  ماشێنه‌ ( ماش+ ئێنه‌)

.

.

_________________

– ئێنه 3‌/ ěne – : ئاك: ئه‌وڵ.

.

.

.