ئێگجار/ěgcar: ئاک: ئێجگار، ئێکجاره‌کی، هه‌ره‌زۆر، زۆرزۆر، گه‌ڵێک، فره‌، فراوان، نه‌خته‌.

ئێگجاره‌کی/ěgcarekî: ئاکتـ: ئیجگاره‌کی، یه‌کجاره‌کی.

ئێگجاری/ěgcarî: ئاک: یه‌کجاری، یه‌کچه‌لـی، بڕبڕ، ببڕای بڕ، زۆرو زه‌وه‌ند.