ئه‌بێ/ebě: ف:[ سلێمـ][ لەنگە][ بوون] ده‌بێ _ دەبێت.

{ تێبـ: زۆرجار بە چەند شێوەیەک ئەم وشەیە بە چاوی خوێنەر دەکەوێت لە نووسراوەکاندا :  ئەبێ _ئەبێت  _ دەبێ _ دەبێت، لێ لە هەموویان راست تر ( دەبێت)ـە. }

.

.

.

.