ئە‌فسوون/efsûn: ن:[ پهـ: afson]

1 – ناز، کریشمه. ‌

2 – [ ئاین] ئاڤسوون ( کباک): جادووکردن له‌ یه‌کێک.

{

به ئەفسوون و دوعا تەخسیری ئەو شۆخه چ ئیمکانه !

خەیاڵی خاوه ،عەنقا ناکەوێته داوی ئەفســــــــــــانه

}{ – }

ئه‌فسووناوی/efsûnawî::[ ئه‌فسوون+ ئاوی] به‌ناز.

ئه‌فسوونباز/efsûnbaz: ئان:[ ئه‌فسوون+ باز] جادووگه‌ر.

ئه‌فسوونکردن/efsûn kidrin: کتپ:[ ئه‌فسوون+کردن]

1 – نازکردن.[ ئینگـ : to charm]

2 – جادووکردن.

ئه‌فسوون گه‌ر/efsûnger: نتـ:[ ئه‌فسوون+ گه‌ر] ئه‌فسوون باز.

.

.

.

.