ئه‌نگۆ/engo: را:  ئێوه‌، هن _ هنک _ هنگوو، هوون _ هوونگ _ هونگۆ، ‌ڤه‌ _ وه‌ ( هه‌وه‌) _ هێوه‌، شمه‌ .  >< ئێمه ‌.

.

.

.