بنواشە/binwaşe: ن:[ ئاڤێستایی : ][ کباک، باد]

1 – [ ئەند] بناغەی دیواری هەڵکەندراوە، بنتەمەڵ.

2 – [ ماف] ڕێسا.

قانوون و بنواشە :c یاسا و ڕێسا.  

.

.

.

.