بەزە/beze: ن:[ پهـ : vaĉak_bazak] تاوان، سوچ، گوناح، هەڵە،

بەزەکار/bezekar: نفا:[ بەزە+ کار( کردن)] گوناهکار، هەڵەکەر.

بەزەکەر/bezeker: نفا:[ بەزە+ کەر(کردن)] گوناهکەر، سووچدار.

.

.

__________________________

بەزە/beze: ن:  بەزەی، دڵنەرمی، دڵۆڤانی.

بەزەوی/bezewy: ن: بەزە، دڵنەرمی، دڵۆڤانی.

بەزەیی/bezeyî: ن: بەزە، بەزەوی، دڵنەرمی، دڵۆڤانی، سۆز.

بەزەیی پێداهاتنەوە/bezeyî pědahatnewe: کتن:[ بەزەیی+ پێ+دا+ هاتن+ ەوە] میهرەبانی نواندن. دڵسووتان بە کەسێک یان گیاندارێک لە کاتی کزی و زەبوونی دا.

بەبەزەیی/bebezeyî: ئاکتـ:[ بە+ بەزەیی] بەزەیی دار، پیار، دڵنەرم، میهرەبان.

بێبەزە/běbeze: ئانتـ:[ بێ+ بەزە] دڵڕەق : کەسێک کە بەزە و سۆزی نەبێت.

بێبەزەیی/běbezeyî: نچ:[ بێ+ بەزەیی] دڵڕەقی، بێرەحمیی، دڵهشکی، نامیهرەبانی. 

بێ بەبەزەیێتی/bě bezeyětî: نچ: دڵهشکی، نامیهرەبانی، دڵڕەقێتی.  

بەزەیی دار/bezeyîdar: ئانتـ: بەبەزەیی، میهرەبان، پیار، دەڤترک، دڵۆڤان.

بەزەیی داری/bezeyîdarî: نچ: میهرەبانی، دڵنەرمی، دڵرڤانی.

.

.

.

.

.

.

.