تازه‌بابه‌ت/tazebabet: نتـ:[ تازە ( ع: طا)+ بابەت] ئارده، مۆده‌، تازه‌ داهاتوو، نۆهاتی.

 

 

 

.

.

.