تیبا/tîba: ن:[ ؟ ] ڕەشایی لە شەودا. تارمایی.

.

.

.

.

.