تیتاڵ/tîtaľ: ئان:

1-[ئەردە] تیز، گاڵتە، شۆخی، تەشقەڵە، قەشمەری.

2- بافرۆ، هەڵبەست، بوختان، فریو، دهۆ .

{فیردەوسی ئەڵێ هەزار و یەک ساڵ || ئەو شایە ژیا بە زوڵم و تیتاڵ}{هێدی}

3- مەکر، ئاینوئۆین.

تیتاڵباز/tîtaľbaz: ئانفا:[ تیتاڵ+ باز]

1- گاڵتەچی، جەفەنگباز، تەشقەڵەباز، لەودە.

2- فێڵەزان، مەکرباز.

تیتاڵبازی/tîtaľbazǐ: نچ: جە فەنگبازیی.

تیتاڵی/tîtaľǐ: نچ: جەفەنگ لێدان، جەفەنگبازیی، لاسایی.

{  تێبـ:

1 – ئەم وشەیە لە فەرهەنگەکانی فارسیدا بەشێوەی تیتال بە مانای فریو، مەکر، ماستاوکەریی وکلکەسووتە هاتووە.

2 – لە فەرهەنگی لوریی دا تیتالی بە مانای شۆخی و گاڵتە هاتووە}{ نانەوازادە}.

.

.

.

.